FAGOMRÅDER

FAKTAUNDERSØKELSER

Dersom du som leder mottar klage eller varsel i arbeidsmiljøet eller du har en grunn til å tro at noen opplever uheldige arbeidsforhold, plikter du som arbeidsgiver å foreta en objektiv og nøytral undersøkelse og gjennomgang av saken.


Faktaundersøkelse anbefales som metode av Arbeidstilsynet når påstand står mot påstand.


De juridiske prinsippene i metoden sikrer forsvarlig saksbehandling ved at begge parter får uttale seg, også kalt «motsvarsretten» eller kontradiksjon, samt mulighet for gjenoppretting av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.


En Faktaundersøkelse skal:

- Bidra til at de involverte får en rask og rettferdig saksbehandling

- Sikre ryddige rammer for undersøkelsen gjennom et klart mandat

- Avklare mulige brudd på Arbeidsmiljøloven i virksomheten

- Bidra til læring og videreutvikling i virksomheten


Jeg gjennomfører Faktaundersøkelse sammen med psykolog eller fagperson med helsefaglig bakgrunn. Dette fordi vi har erfart at en kombinasjon av juss og psykologi er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Vi opererer innenfor Arbeidsmiljølovens rammer og det er viktig å ha grundig kjennskap til de juridiske prinsippene og profesjonell saksbehandling. I tillegg jobber vi med mennesker og organisasjoner i følelsesmessige utfordrende situasjoner, der samtaletekniske ferdigheter er avgjørende for å få frem og forstå sakens faktum.


Etter kartleggingssamtaler og kontradiksjon skriver vi rapport. Dette er et god verktøy for det videre utviklingsarbeidet i din virksomhet.


Ønsker du en ryddig og rask avklaring i en krevende sak, så har jeg og mine samarbeidspartnere erfaring fra prosesser i både offentlig og privat virksomhet.


Jeg holder også foredrag om metodenOMSTILLING

Omstilling kan føre til vekst og utvikling, men også svekket produksjon og konflikter. Jeg bistår i alle deler av omstillingsprosessen og gir juridisk bistand med fokus på måloppnåelse. Arbeidsmiljøloven gir praktiske føringer for å oppnå målet med endringen og jeg har erfaring med hvordan budskapet skal formidles på en praktisk og forståelig måte.


Viktige elementer for å lykkes er:

- Risikovurdering

- Effektivt partssamarbeid

- Tiltaksplan

- Informasjonsplan

- VerktøyskasseOPPFØLGING AV SYKEMELDTE

Har dere for høyt sykefravær?

Har dere mange som har hyppige korttidsfravær?

Har dere mange ansatte som ikke presterer skikkelig på jobb?


Jeg har over 15 års erfaring med hvordan dine ansatte kommer raskest mulig tilbake i arbeid, samt hvordan dere skaper en nærværskultur på hele arbeidsplassen. Jeg jobber tett med deg som leder og med din ledergruppe, samt involverer de ansatte. Vi blir enige om mål og tilhørende plan gjennom et forpliktende trepartssamarbeid, og jeg er en aktiv pådriver for at dere skal lykkes på kort og lang sikt. Jeg kjenner alle virkemidlene på fagomådet og har erfart i praksis hva som fungerer i ulike situasjoner. Et samarbeid med meg er lønnsomt, samt gir utvikling og læring for deg og din bedrift på lang sikt.
TRUSLER OG VOLD I ARBEIDSLIVET

Er du og din virksomhet oppdatert på de nye reglene om trusler og vold i arbeidslivet som gjelder fra nyttår?


Vold og trusler om vold er en arbeidsmiljøutfordring som kan få svært alvorlige konsekvenser for den det gjelder og virksomheten som helhet. Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med kunder, brukere og pårørende.


De nye reglene i Arbeidsmiljølovens kapittel 23A stiller blant annet krav om at:

Virksomheten skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsett for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig skal tas hensyn til i denne risikovurderingen:


Arbeidstakerne skal ha nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner


Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal ha nødvendig informasjon om rutiner


Du som arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser


Jeg bistår gjerne deg og din virksomhet, slik at det er trygt å gå på jobb for deg og dine ansatte, samt at dere er oppdatert  på nytt regelverk ved et eventuelt tilsyn. Jeg skreddersyr opplegget etter virksomhetens konkrete behov og jobber både på system, gruppe og individnivå.

Samarbeid med psykologspesialist er også mulig, dersom det er ønskelig.


Ta gjerne kontakt for mer informasjon og bestilling her!

Copyright @ All Rights Reserved